Opis produktu

Letnie porządki z Bosch

Każdy klient, który w trakcie trwania promocji dokona skumulowanego zakupu wybranego asortymentu* Bosch za kwotę 4 000 zł netto otrzyma profesjonalny odkurzacz
EasyVac 12 z baterią i ładowarką!

Asortyment promocyjny:
■ filtry (powietrza, paliwa, kabinowe, oleju) – gr. asortymentowa w AP = 05,
■ hamulce (Klocki, Szczęki, Tarcze, Bębny, Linki, Zaciski hamulcowe,) – gr. asortymentowa w AP = 02,
■ wycieraczki – gr. asortymentowa w AP = 0903.

Okres trwania promocji: 01.08-30.09.2017

Zobacz ulotkę


Regulamin:

  1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
  2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy Klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer Klienta.
  3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540).
  4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.auto-partner.pl.
  6. Nagrody zostaną wręczone Klientom na podstawie wartości skumulowanego zakupu dokonanego na wybranym asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Zakup Klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP
  7. Asortyment promocyjny:
  • filtry (powietrza, paliwa, kabinowe, oleju) – gr. asortymentowa w AP = 05
  • hamulce (Klocki, Szczęki, Tarcze, Bębny, Linki, Zaciski hamulcowe,) – gr. asortymentowa w AP = 02
  • wycieraczki – gr. asortymentowa w AP = 0903
  8. Nagrodą w promocji jest profesjonalny odkurzacz Bosch EasyVac 12 z baterią i ładowarką, przyznawany za osiągnięcie obrotu 4 000 zł netto wyznaczonego w walucie PLN na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji. Nagrody mogą być kumulowane po wielokrotności progu – klient może otrzymać maksymalnie 2 nagrody.
  9. Termin obowiązywania Promocji: od 01.08.2017 do 30.09.2017 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.auto-partner.pl w dziale PROMOCJE.
  10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązać wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
  11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
  12. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
  13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
  14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  15. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 21 dni od daty zakończenia promocji.
  16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.auto-partner.pl

  Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.promocje.auto-partner.pl