Opis produktu

VIP TO SKI 2017

Promocja skierowana jest do wszystkich klientów Auto Partner SA i polega na realizacji określonych targetów zakupowych na konkretnych grupach produktowych. W trakcie czterech miesięcy – od 1 listopada 2016 do 28 lutego 2017 roku – premiowane będą zakupy marek MaXgear, Bosch, Castrol, Continental ContiTech oraz Valeo. Każdy klient, który na tych markach osiągnie swój indywidualnie ustalony target zakupowy zostanie zaproszony na niezapomniany wyjazd narciarsko-szkoleniowy do Austrii. Wyjazd odbędzie się w marcu 2017 roku, a jego celem będzie samo serce Tyrolu – piękny i tętniący życiem Innsbruck. Noclegi zorganizowane będą w ekskluzywnym hotelu w centrum miasta, skąd codzienne zapewnione będą transfery na okoliczne stoki narciarskie. A tam – białe szaleństwo na doskonale przygotowanych trasach pod okiem profesjonalnych instruktorów narciarstwa. Nie zabraknie również cennych szkoleń technicznych i produktowych podczas wyjazdu, jak i innych atrakcji przewidzianych przez Organizatora.

Dla wszystkich klientów została uruchomiona specjalna platforma viptoski.pl, gdzie będzie można zobaczyć swój indywidualnie określony target zakupowy, a także na bieżąco śledzić postępy w jego realizacji. Aby zalogować się na platformie należy użyć danych do logowania z platformy promocje.auto-partner.pl.

Jeżeli i Ty chcesz przystąpić do promocji VIP TO SKI 2017 skontaktuj się z najbliższym oddziałem Auto Partner SA, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje na temat uczestnictwa.


Regulamin:

  1. Pojęcia
  1.1. Promocja – akcja promocyjna „VIP TO SKI” organizowana jest przez Auto Partner SA w okresie od 1.11.2016 do 28.02.2017 (4 miesiące).
  1.2. Organizator – organizatorem konkursu jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20 – NIP 634-001-10-17.
  1.3. Uczestnik – uczestnikiem promocji może zostać klient, który jest zarejestrowany w bazie danych klientów Auto Partner SA i posiada unikatowy numer klienta Auto Partner SA oraz polski NIP. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu na stronie
  www.viptoski.pl poprzez jego potwierdzenie po zalogowaniu, w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2016 godz. 12:00. Po tym czasie nie będzie możliwości brania udziału w promocji!
  1.4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  1.5. Asortyment promocyjny – asortyment marek MaXgear, Bosch, ContiTech, Castrol oraz Valeo dostępny i zakupiony tylko i wyłącznie w sieci Auto Partner SA.
  2. Postanowienia ogólne
  2.1. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540).
  2.2. Obszarem przeprowadzania niniejszej promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2.3 W przypadku braku możliwości uczestnictwa w podanym terminie/terminach wyjazdu NIE MA możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
  3. Zasady promocji:
  3.1. Premiowany jest skumulowany zakup asortymentu marek MaXgear, Bosch, ContiTech, Castrol oraz Valeo w trakcie trwania promocji, tj. od 1.11.2016 do 28.02.2017. Nagrody – Tygodniowy profesjonalny wyjazd narciarsko – szkoleniowy do miejscowości Innsbruck (Austria) w marcu 2017 r. z atrakcjami dla każdego uczestnika (szkolenia narciarskie o różnym stopniu zaawansowania, 5 – dniowe Skipassy, wieczorne szkolenia oraz atrakcje dodatkowe). Nagrody będą przydzielone po zakończeniu okresu promocji, czyli po 28.02.2017.
  3.2. Obrót Klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
  3.3. Faktury z niestandardowym terminem płatności nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu obrotu Uczestnika.
  3.4. Ogłoszenie wyników promocji odbędzie się w marcu 2017 poprzez informację o zakwalifikowaniu się do wyjazdu narciarsko – szkoleniowego na stronie viptoski.pl – informacja również będzie przekazywana osobiście przez pracownika Auto Partner SA.
  3.5. Uczestnik, aby ubiegać się o nagrodę jest zobligowany do dokonania w całym okresie promocji zakupu na minimalną skumulowaną kwotę netto na markach MaXgear, Bosch, ContiTech, Castrol oraz Valeo. Z zakupów towarów kwalifikowanych do realizacji minimum zakupowego wyłączone są urządzenia i sprzęt warsztatowy, czyli towary w ofercie przypisane do grupy asortymentowej 1003 – sprzęt warsztatowy (m.in. grupy towarowe i rabatowe: DIN, DIB, DIV, DID, DII, DIE) – diagnostyka.
  3.6. Kwota minimalna netto dla uczestnika podana jest na jego profilu na stronie promocji viptoski.pl
  3.7.Limit dla poszczególnych grup produktowych* wynosi 40% głównego celu zakupowego/targetu. Po osiągnięciu limitu na danej linii, punkty za zakupy danej grupy przestaną być doliczane.
  *Grupa produktowa = towar pochodzący od jednego z dostawców biorących udział w promocji, tj. MaXgear, Bosch, ContiTech, Castrol oraz Valeo.
  4. Nagrody
  4.1. Organizator nagradza kumulowany zakup netto asortymentu promocyjnego przez Uczestnika w trakcie trwania promocji. Nagroda jest przyznawana wszystkim klientom, którzy wykonają założony obrót netto w okresie trwania promocji.
  4.2. Nagrodą dla klienta jest wyjazd narciarsko-szkoleniowy do Austrii:
  ALPEJSKIE STOKI – INNSBRUCK, termin wyjazdu 19-25 marca 2017 roku.
  Hotel: GRAUER BÄR **** z atrakcjami: szkolenia narciarskie o różnym stopniu zaawansowania, 5 dniowe Skipassy oraz atrakcje dodatkowe.
  Na wyjeździe będzie przeprowadzone szkolenie w ilości 12h. Harmonogram udostępniony będzie bezpośrednio przed wyjazdem.
  Każdemu uczestnikowi zostanie zapewnione:
  – transfer autokarem na trasie Katowice – Innsbruck – Katowice,
  – 5 noclegów (5 x HB),
  – wyżywienie w hotelu – 2 posiłki dziennie (śniadanie – bufet, kolacja – do wyboru z 3 daniowego menu),
  – dostęp do hotelowej strefy wellness (basen, sauna, łaźnia parowa, siłownia)
  – karnet narciarski Axamer Lizum, Patscherkofel, Schlick2000, Muttereralm, Nordpark, Kühtai, (mix 5 dni),
  – skibus dowożący pod wyciągi,
  – opieka 3 instruktorów narciarstwa na stoku,
  – ubezpieczenie KL NNW + SKI + OC na cały wyjazd.
  4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu z przyczyn niezależnych od niego, a także hotelu. W przypadku zmiany hotelu będzie on tej samej klasy lub wyższy.
  4.4. W przypadku dużego zainteresowania wyjazdami Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji kolejnego wyjazdu narciarsko-szkoleniowego do Austrii (również marzec 2017) – do hotelu o nie gorszym standardzie, o czym poinformuje na platformie viptoski.pl.
  4.5. O przydzieleniu klientów do drugiego terminu wyjazdu decyduje organizator.
  4.6. Klient zobligowany jest do podania danych osobowych potrzebnych do wyjazdu najpóźniej do dn. 3 marca 2017 włącznie. Po przekroczeniu tego terminu klient traci możliwość udziału w wyjeździe.
  4.7. W przypadku realizacji targetu (skumulowany obrót na asortymencie promocyjnym) gwarantującego nagrodę dla jednej osoby, zakwaterowanie tej osoby będzie z innym klientem (przy uwzględnieniu tej samej płci uczestnika) w związku z dostępnością tylko pokoi dwuosobowych.
  4.8. W przypadku zrealizowania targetu istnieje możliwość zabrania jednej osoby towarzyszącej po opłacie 4 500 zł netto (faktura na wyjazd szkoleniowy).
  4.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji ze względu na ograniczenie nagród (miejsca w hotelach).
  5. Wyłączenia
  5.1. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  5.2. Warunkiem przyznania nagrody w promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA W przypadku uczestnika, który podczas trwania promocji VIP TO SKI lub po jej zakończeniu posiadał przeterminowane płatności wobec Auto Partner SA, uczestnik ten nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Przystępując do promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883), w tym w szczególności przy ogłaszaniu laureatów promocji objętej niniejszym regulaminem.
  7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  Przystępując do promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęcie z momentu wręczenia nagrody, oraz zdjęcia z wyjazdu dla potrzeb marketingowych przez firmę Auto Partner SA zamieszczenie na stronie internetowej oraz w magazynie Auto Panorama.
  8. Reklamacje
  8.1. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji.
  8.2. Reklamacje, co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie z dopiskiem „VIP TO SKI”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie.
  8.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko zgłaszającego, pełną nazwę firmy, dokładny adres siedziby i korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, oraz opis i przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
  8.4. Po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym reklamacje nie będą rozpatrywane.
  8.5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania. Informacje o sposobie rozpatrzenia zostaną przekazane na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację.
  9. Postanowienia końcowe
  9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego
  9.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora promocji.
  9.3. W związku z ważnymi czynnikami organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym uczestnicy promocji zostaną o tej zmianie poinformowani.
  9.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie viptoski.pl.