PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych. Grupa stanowi platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego magazynu centralnego wysokiego składowania o powierzchni 20 tys. m2 (zlokalizowanego w Bieruniu), sieci niemal 70 oddziałów wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 30 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Czytaj dalej…

STRATEGIA

Wzrost skali działania poprzez m.in. rozbudowę i usprawnianie sieci dystrybucji: tworzenie własnych oddziałów i regionalnych centrów logistyczno-magazynowych (wykorzystane również do zaopatrywania wybranych rynków zagranicznych) oraz ekspansję zagraniczną (sprzedaż z magazynów w Polsce oraz plan uruchomienia filii na terenie Łotwy i Czech).

Dalsza dywersyfikacja produktowa poprzez rozszerzanie asortymentu oferowanych przez Grupę części zamiennych.

Dalszy wzrost rentowności m.in. poprzez wprowadzanie dodatkowych marek własnych o różnym pozycjonowaniu cenowym, w tym także z segmentu premium; rosnącą skalę działania, ulepszanie i rozbudowę rozwiązań IT (pozwalające na efektywną kontrolę kosztów).

AKCJONARIAT

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym
Aleksander Górecki 42 021 877 35,916%
Katarzyna Górecka 35 060 681 29,966%
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny 6 700 000 5,726%
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA * pow. 5%**

*Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 8 czerwca 2016 r. poinformowało, że posiada 5 847 483 akcji spółki.
**Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w zawiadomieniu z dnia 8 czerwca 2016 r. poinformowało o przekroczeniu progu 5 % w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

WŁADZE SPÓŁKI

Aleksander
Górecki

Prezes Zarządu

Z branżą motoryzacyjną związany od 1993 roku, w którym założył spółkę Auto Partner. Jest głównym akcjonariuszem firmy. Od początku istnienia spółki odpowiedzialny za jej rozwój, relacje z kluczowymi dostawcami i partnerami biznesowymi. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

Andrzej
Manowski

Wiceprezes Zarządu

Związany ze spółką od 1994 roku, od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiedzialny za ekspansję geograficzną spółki, w tym rozwój działalności eksportowej, nadzoruje także projekty informatyczne. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Wydział Ekonomiczno-Filologiczny, na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalność – marketingowe zarządzanie firmą) oraz uzupełniające studia magisterskie na tej samej uczelni na kierunku Rachunkowość i Informatyka.

Magdalena Zwolińska członek kierujący największe centrum dystrybucyjne

Magdalena
Zwolińska

Członek Zarządu

Związana ze spółką od 2007 roku na stanowisku Dyrektora Finansowego, od grudnia 2015 roku pełni także funkcję Członka Zarządu. Odpowiedzialna za kierowanie pracą pionu finansowo-księgowego, zapewnienie płynności finansowej Spółki, kontakty z bankami i instytucjami finansowymi, sprawo-zdawczość zewnętrzną i wewnętrzną oraz aspekty formalno–prawne związane z prowadzoną działalnością. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek Marketing i Zarządzanie oraz studia podyplomowe na tej uczelni, kierunek Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw.

Piotr
Janta

Członek Zarządu

Związany ze spółką od 2009 roku na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, od grudnia 2015 roku pełni także funkcję Członka Zarządu. Odpowiedzialny rozwój sieci sprzedaży oraz komunikację marketingową spółki. Z branżą związany od 2005 roku. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność e-biznes, oraz na tej samej uczelni studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Informatyka w finansach. Posiada certyfikację Akademii Trenerów Sprzedaży Development Partners Wrocław oraz certyfikację Thomas International w zakresie narzędzi PPA.

RADA NADZORCZA

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi pięciu członków powołanych na wspólną kadencję:

Katarzyna Górecka – Członek Rady Nadzorczej
Bogumił Jarosław Woźny – Członek Rady Nadzorczej
Bogumił Kamiński – Członek Rady Nadzorczej

Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu są Pan Bogumił Kamiński (zobacz oświadczenie) oraz Pan Bogumił Woźny (zobacz oświadczenie).

POBIERZ

Regulamin Walnego Zgromadzenia

POBIERZ
POBIERZ

Statut
 

POBIERZ